Ciclul 3 - Doctorat

CICLUL 3 - DOCTORAT

Domeniul de doctorat „Inginerie Energetică” funcționează în cadrul Şcolii Doctorale de Științe Inginerești la IOSUD Universitatea din Oradea, fiind un domeniu acreditat din anul 1994.
Informații referitoare la domeniul de doctorat „Inginerie Energetică” se găsesc aici.

Sub aspect educațional și științific, domeniul de doctorat „Inginerie Energetică” funcționează în cadrul Departamentului de Inginerie Energetică, iar sub aspect administrativ acest domeniu este integrat în cadrul Școlii Doctorale de Științe Inginerești.
Actualmente, în cadrul Școlii Doctorale de Științe Inginerești, domeniului „Inginerie Energetică”, există doi conducători de doctorat:

 • prof. univ. dr. ing. habil. BENDEA Gabriel-Valentin
 • prof. univ. dr. ing. IONESCU Gheorghe Constantin

Cercetările științifice ale doctoranzilor din domeniului „Inginerie energetică” s-au desfășurat în următoarele direcții :

 • Modelarea şi evaluarea calității, fiabilității și mentenanței instalațiilor energetice;
 • Optimizarea rețelelor și sistemelor electroenergetice;
 • Identificarea de soluţii pentru utilizarea eficientă a resurselor energetice regenerabile;
 • Management optimal al sistemelor energetice;
 • Echipamente și instalații pentru producerea, transportul și distribuția energiei electrice și termice;
 • Analiza performanțelor de fiabilitate și disponibilitate ale sistemelor energetice;
 • Modele matematice și algoritmi pentru optimizarea proceselor energetice;
 • Tehnologii eficiente de conversie a energiei;
 • Ingineria mediului şi protecţia calităţii apei;
 • Gestionarea durabilă a resurselor de apă;
 • Determinarea configuraţiei optime a reţelelor de distribuţie urbană, prin utilizarea algoritmilor genetici;
 • Optimizarea consumului de energie electrică în sistemele de alimentare cu apa;
 • Modele de prelucrare a datelor statistice pentru estimarea indicatorilor de fiabilitate a instalaţiilor hidraulice din cadrul sistemelor de alimentare cu apă;
 • Optimizarea energetică a fiabilităţii structurale a reţelei de canalizare orăşenească

Resurse la dispoziția doctoranzilor: